Інститути та факультети

Menu
  Науково-дослідна робота кафедри проводиться за наступними напрямками:
 • математичне моделювання морських зсувних схилів (д.т.н., проф. Гришин А.В.)
 • морські штучні острови (д.т.н., проф. Гришин А. В.)
 • вдосконалення методів оптимізації суднових конструкцій (к.т.н., доцент Лукаш Є.П., к.т.н. доцент Олейников В.В., партологія М.І.)
 • гідропружних приводи при ударних впливах (к.т.н., доцент Шишлаков П.В.).

Всі члени кафедри беруть участь в розробці держбюджетної НДР «Вдосконалення методів розрахунку інженерних конструкцій і споруд»

У січні 2005 р були об'єднані дві кафедри - "Теоретична механіка" і "Опір матеріалів і будівельна механіка корабля". Очолив об'єднану кафедру теоретичної і прикладної механіки д.т.н., професор В. А. Гришин, випускник ОІІМФ, видатний фахівець в області механіки ґрунтів і нелінійних контактних задач. Підготував 10 кандидатів наук. Оскільки до 2005 р кафедри були самостійними, то нижче викладається короткий історичний нарис окремо про кожну з них.

Кафедра "Теоретична механіка" була створена в 1930р. До 1935 року її очолював відомий механік-теоретик, професор Г. К. Суслов, автор одного з найкращих підручників з теоретичної механіки для вузів. З нього й розпочинається традиційно високий рівень викладання курсу теоретичної механіки в ОНМУ. Семінари кафедри, очолювані Г. К. Сусловим були загальноміським центром тонких аналітичних досліджень в галузі теоретичної механіки.

З 1930 по 1934р. на кафедрі працював талановитий учень Г. К. Суслова і його найближчий помічник по керівництву кафедрою - Ф. Р. Гантмахер, який вже до 22 років займав посаду професора. Згодом він став великим математиком і механіком, одним з творців нової галузі механіки - зовнішньої балістики реактивних снарядів.

У 1936 і 1937р кафедрою керував професор Гвідо Бек - великий фахівець з теоретичної фізики, колишній співробітник Нільса Бора. З 1937 по 1954р кафедрою завідував доцент А. П. Шварцман, який почав роботу разом з Г. К. Сусловим. Це були роки насиченою комплектації кафедри оригінальними методичними розробками, авторами яких були її співробітники.

У 1954р завідування кафедрою перейшло до професора І. Ф. Котова, при якому основну увагу було направлено на методологічні проблеми курсу теоретичної механіки. З 1964р кафедрою керував професор Я. Л. Нудельман, автор монографії "Методи визначення власних частот і критичних сил для стержневих систем". У ці роки на кафедрі розроблялися складні питання динаміки і стійкості пружних систем.

У 1944-1954 рр. на кафедрі працював професор М. Г. Крейн – великий фахівець з математики і механіки, вчений зі світовим ім'ям, член-кореспондент АН України, почесний член Американської академії наук і мистецтв, Національної АН США, інших академій і наукових товариств, лауреат премії ім. Н. М. Крилова, а також найбільш престижною в світі серед математиків премії Вольфа.

З 1980 по 1985р завідував кафедрою к.т.н., доцент Б. Д. Літовчін - випускник ОІІВТа. Протягом трьох років (1985 - 1988 рр.) керував кафедрою д.т.н., професор В. К. Баженов.

З 1988р і до 2005р кафедру очолював к.т.н., професор А. Ф. Потєхін - випускник ОПИ, фахівець в області теорії гравітації і електродинаміки рухаючихся тел.

Кафедра "Опір матеріалів" була створена в 1930 р, і очолив її відомий спеціаліст по міцності матеріалів і конструкцій Б. Л. Ніколаї.

Одночасно з кафедрою "Опір матеріалів" була організована кафедра "Будівельна механіка", завідувати якою доручили великому фахівцю в області статики споруд - професору П. А. Міняєву.

У роки Великої Вітчизняної війни роботу об'єднаної кафедри "Будівельної механіки і опір матеріалів" очолив талановитий організатор і видатний фахівець в області міцності і конструювання суден доцент О. В. Будницкий.

У різні періоди кафедрою керували видатні фахівці в області наук міцнісного циклу - професора Л. Я. Резницький, В. К. Єгупов; доценти Г. Д. Буллах, Л. І. Календерьян, В. В. Холопцев. З 1957р тривалий період працював талановитий інженер, головний конструктор сучасних військових кораблів доц. Л. В. Дикович, який читав лекції на кораблебудівельному факультеті.

Новий імпульс розвитку об’єднана кафедра отримала в 1970-ті, коли очолив її д.т.н., професор В. В. Козляков. Колектив кафедри під керівництвом професора В. В. Козлякова виконав серію серйозних науково-дослідних робіт, присвячених різним аспектам підвищення надійності і безпеки експлуатації корпусів сучасних суден. Крім того, провів ряд комплексних тензометричних натурних випробувань і створив сучасне програмне забезпечення наукових дослідів. На кафедрі було захищено більше 20 кандидатських дисертацій.

З 1998р до об'єднання кафедрою керував д.т.н., професор В. А. Гришин. Як і до об'єднання кафедр, викладачі продовжують вести велику науково-методичну роботу з фундаментальних і прикладним темам, таким як створення нових пружнов'язкопластичних моделей портових гідротехнічних, промислових і цивільних споруд, взаємодіючих з ґрунтовим і водним середовищем. Розроблені моделі використовувались при розрахунку фундаментів Театру опери і балету в Одесі, дніпровських схилів у Київі, кріплення котлованів при реконструкції фундаментів під інститут зв'язку в Одесі; розробка алгоритмів розрахунку і програмних комплексів для ЕОМ різних споруд із застосуванням нових нелінійних моделей від дій статичних і динамічних навантажень та ін.

З 2017 р кафедру очолив д.т.н., професор А. В. Гришин.

На об'єднаної кафедрі продовжують працювати доценти В. В. Олейніков, Е. П. Лукаш, П. В. Шишлаков, Н.О. Яременко; старші викладачі М. А. Орлов, І. О. Біла і асистент Е. К. Рожко.

Завідувач кафедри "Теоретична і прикладна механіка"

Гришин
Андрій Володимирович
 

доктор технічних наук, професор


 

Режим роботи кафедри "Теоретична і прикладна механіка"

понеділок - п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти кафедри "Теоретична і прикладна механіка"

Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34, ауд. ОНМУ

Телефон: + 38 (048) .

 • Одними з основних напрямків досліджень (наукова школа проф. Дубровського М.П.) є інноваційні розробки та вдосконалені конструкторсько-технологічні рішення портових і морських гідротехнічних споруд (причальні, огороджувальні, берегозахисні), а також нові кінематичні методи розрахунку взаємодії систем «споруда - ґрунтова середовище».
 • Крупномасштабні лабораторні дослідження взаємодії шпунтових паль з ґрунтовим середовищем для підвищення надійності і безпеки гідротехнічних об’єктів в береговій та шельфовій зонах України;
 • Технічні та екологічні проблеми будівництва у прибережній зоні моря;
 • Удосконалення методів розрахунку портових гідротехнічних споруд, взаємодіючих з ґрунтовим середовищем;
 • Удосконалення методів підвищення надійності і безпеки технічної експлуатації гідротехнічних споруд з використанням сучасних геотекстильних матеріалів;
 • Конструкторсько-технологічні рішення пальових основ при створенні та експлуатації глибоководних портових та шельфових споруд;
 • Дослідження тиску ґрунту на стінки, що екрановані палями.
 • У складі лабораторного комплексу кафедри 3 навчальних та наукових лабораторії: морських портів, механіки ґрунтів (геотехніки), технічної експлуатації портових споруд. Дослідження проводяться на моделях споруд в хвильових і ґрунтових лотках. Для виконання чисельного моделювання роботи споруд кафедра використовує сучасні програмні комплекси (Plaxis, Lira та ін).

Навчально-методична робота кафедри включає:

 • розробку та поновлення варіативних частин освітньо-кваліфікаційних характеристик бакалавра напряму підготовки «Будівництво», спеціаліста і магістра за спеціальністю «Гідротехнічне будівництво»; освітньо-професійних програм бакалавра напряму підготовки «Будівництво», спеціаліста і магістра за спеціальністю «Гідротехнічне будівництво».
 • розробку і вдосконалення робочих навчальних програм з дисциплін кафедри, внесення до них змін відповідно до змін чинного законодавства та рекомендацій Міністерства освіти і науки, України і ОНМУ;
 • розробку підручників, навчальних посібників та методичних вказівок з усіх навчальних дисциплін кафедри;
 • впровадження елементів дистанційного навчання, електронні варіанти навчально-методичного забезпечення з кожної навчальної дисципліни
 • розробку тестових завдань для вступних випробувань при прийомі на навчання на спеціальність «Гідротехнічне будівництво» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» і «магістр»;
 • впровадження сучасних технологій навчання та інноваційних підходів викладачами кафедри;
 • контроль за дотриманням графіку проведення консультацій, індивідуальної роботи з викладачами кафедр;
 • взаємовідвідування занять;
 • підготовку викладачами комплексних контрольних робіт з метою визначення рівня залишкових знань студентів;
 • підготовку індивідуальних планів роботи викладачів кафедри та їх затвердження.
  Організаційно-методична робота кафедри включає:
 • розробку графіків стажування викладачів у науководослідних установах морської галузі та ВНЗ;
 • розробку графіків взаємних відвідувань поточних занять викладачами кафедр;
 • участь представників кафедри у засіданнях вченої ради ОНМУ і вченої ради факультету воднотранспортних та шельфових споруд;
 • участь представників кафедри у засіданнях конференції трудового колективу ОНМУ;
 • участь представників кафедри у засіданнях науково-методичної комісії ФВТШС і ОНМУ;
 • розподіл начального навантаження викладачів кафедри;
 • участь у Всеукраїнських студентських науково-практичних конференцій;
 • організацію роботи по вихованню студентів.

Сторінка 1 із 2

Об'яви

Новини

Освітні портали

Наверх