Інститути та факультети

Menu

Кафедрою у 2004 році підготовлено та видано Навчальний посібник, рекомендований Міністерством освіти і науки України, Лист МОН №1/11-5373 від 25.12.2003 р.: Кримінальне право України. Загальна частина: Навчальний посібник. / За заг. ред. проф. Багрій-Шахматова Л.В. // О.: ОНМУ. – 2004. – 676 с.

Навчальний посібник підготовлено у відповідності з програмою курсу кримінального права та розраховано на студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів, а також працівників судових і правоохоронних органів.

26 грудня 2012 року кафедрою проведено Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл «Проблеми правопорушень у транспортній сфері: науково-практичний аспект» за напрямами:

  • Перспективи розвитку законодавства щодо правопорушень на транспорті;
  • Злочини та адміністративні правопорушення на транспорті та їх протидія;
  • Провадження у справах про правопорушення на транспорті;
  • Юридична відповідальність за правопорушення на транспорті;
  • Суб’єкти протидії правопорушень на транспорті та їх правовий статус.

Науково-дослідна робота на тему: "Адміністративні проступки на транспорті та особливості їх провадження" передбачає рекомендації і роз'яснення законодавства щодо поняття та класифікації адміністративних проступків на транспорті та особливостей їх провадження. Виділяється, що такі суттєві проступки, як порушення правил безпеки руху на залізничному, повітряному, морському, річковому транспорті та маломірних суднах, порушення правил пожежної безпеки на цих видах транспорту, самовільне використання з корисливою метою транспортних засобів, порушення правил перевезення небезпечних речовин і предметів, порушення Правил охорони магістральних трубопроводів залишилися поза увагою законодавця щодо адміністративної відповідальності на загальних підставах. У зв'язку з цим, щодо деяких справ про адміністративні правопорушення, наприклад, в сфері безпеки дорожнього руху, пропонується запровадити спрощене провадження. За умови забезпечення законності в діяльності ДАІ та подолання корупційних виявів пропонується запровадити виконання стягнення у вигляді штрафу на місці вчинення правопорушення з видачею працівником ДАІ правопорушнику відповідної квитанції про сплату штрафу. Вбачається, що така практика забезпечить зручність правопорушнику в виконанні накладеного на нього стягнення та економію його часу.

За тематикою НДР проведено круглий стіл, оновлено навчальні та робочі програми. Матеріали НДР використовуються у викладанні дисциплін: Адміністративне право; Адміністративне процесуальне право, Адвокатура України; Кримінальне право; Кримінальний процес.

Наразі виконується тема НДР «Особливості кримінальної та адміністративної відповідальності за правопорушення на транспорті». Метою дослідження є визначення поняття кримінальних правопорушень на транспорті та їх класифікація, а також дослідження проблемних аспектів кримінально-правової кваліфікації злочинів проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту та визначення проблеми кримінальної відповідальності за них.

У перші роки існування ОІІВТ кафедри іноземних мов не було. Викладання мов здійснювалося секціями англійської (керівник М.І. Бабич) і німецького (керівник О.Е. Могансон) мов.

Кафедра іноземних мов була створена у вересні 1934 року за керівництвом доцента М.І. Бабича, якого пізніше змінив старший викладач Г.М. Краснов, який завідував кафедрою до 1944 року. З 1952 по 1964 р. кафедрою керував старший викладач І.І. Бант. З 1964 р. більше чверті століття кафедру очолювала доцент Г.Т. Новикова. У ті роки на кафедрі працювали к.філол.н., Доценти В.С. Марцинкевич, Н.М. Лутпаева, М.С. Харківська, В.І. Тарасова, Є.П. Мельниченко, к.пед.н. доцент М.М. Носова. Працювали також десятки досвідчених старших викладачів: В.А. Зубковська, В.С. Кротова, Д.Є. Бєлік, Т.А. Арсентьева, Л.С. Савельєва, Л.В. Василенко, І.Л. Калустьян, М.П. Коваленко, Е.В. Нестеренко, Т.С. Палій.

У ті ж роки колектив кафедри багато працював над повсякденними проблемами навчання студентів всіх документів ОІІМФ англійської мови, використовуючи сучасні підручники, методичні розробки, ТСО, кіно і діафільми.

Кафедра розробляла такі великі загальнокафедральною теми як «Психологія основ навчання англійської мови», «Інтенсифікація методів навчання усного мовлення та спеціальної термінології» і д.р.

Все це сприяло вдосконаленню методів роботи в області володіння усним мовленням, практичними навичками письмового перекладу текстів і статей за фахом.

У 1989 році кафедру очолювала к.філол.н., Доцент М.С. Харківська. Даний період роботи кафедри пов'язаний з інтенсивним впровадженням у навчальний процес програмування і використання комп'ютерів для навчання англійської мови. Доцент М.С. Харківська багато працювала над складанням комп'ютерних програм навчання граматичному матеріалу, усного мовлення, загальної та спеціальної лексиці.

На кафедрі ведеться навчання студентів наступних дисциплін: англійська мова (базовий курс), ділова англійська мова, науковий англійська мова, німецька мова.

Викладачі кафедри ведуть безперервну роботу в області вдосконалення навчальних програм, посібників, методів навчання. Розробляються нові методи контролю знань, умінь і навичок. Кафедра займається розробкою теми «функціонування одиниць в германських мовах в спеціальних текстах» (особливості викладання германських мов в спеціальних ВНЗ).

З 2002 по 2010г.г. кафедрою завідувала к. політ.н., доцент А.В. Ніжельська, з 2010 по 2011 р обов'язки завідувача кафедри проф. С.В. Руденко. З грудня 2011 кафедра іноземних мов та українознавства реорганізуються шляхом їх навчання в кафедру українознавства і іноземні мови. Завідував кафедрою професор доктор історичних наук Н.І. Міхайлуца. З вересня 2013 року кафедра була перейменована в «Українознавство, історико-правові та мовні дисципліни», з якої в лютому 2014 року було виділено кафедру професійна англійська мова під керівництвом кан.філол.н., Доцента С.С. Богуславського.

З вересня 2016 року завідувач кафедри та доцент кафедри кандидат філологічних наук Смаглій Валерія Михайлівна.


Завідуючий кафедрою «Професійна англійська мова»

Смаглій 
Валерія Михайлівна
 
кандидат філологічних наук, доцент

 

Режим роботи кафедри «Професійна англійська мова»

понеділок – п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти кафедри «Професійна англійська мова»

Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34, ауд. ст. корп.

Телефон:

Інформація

про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін
зі спеціальності "Психологія" 
рівень - бакалавр

1. Освітня програма

2. Навчальний план

3. Пояснювальна записка до навчального плану

4. Інформація про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність ("+", "-" або немає потреби)
навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Історія України
+
+
немає потреби
+
+
+
Українська мова (за проф. спрямуванням)
+
+
немає потреби
+
+
+
Історія української культури
+
+
немає потреби
+
+
+
Філософія
+
+
немає потреби
+
+
+
Іноземна мова
+
+
немає потреби
+
+
+
Політогогія
+
+
немає потреби
+
+
+
Правознавство
+
+
немає потреби
+
+
+
Безпека життєдіяльності
+
+
немає потреби
+
+
+
Основи інформатики та інформаційних технологій
+
+
+
+
+
+
Математична статистика
+
+
+
+
+
+
Вікова фізіологія і валеологія
+
+
+
+
+
+
Математичні методи в психології
+
+
+
+
+
+
Основи охорони праці
+
+
немає потреби
+
+
+
Психофізіологія
+
+
+
+
+
+
Екологія
+
+
немає потреби
+
+
+
Педагогіка
+
+
немає потреби
+
+
+
Соціологія
+
+
немає потреби
+
+
+
Основи логістики
+
+
немає потреби
+
+
+
Основи менежменту та маркетингу
+
+
немає потреби
+
+
+
Іноземна мова (поглиблене вивчення / друга мова)
+
+
немає потреби
+
+
+
Риторика
+
+
немає потреби
+
+
+
Загальна психологія
+
+
немає потреби
+
+
+
Експеріментальна психологія
+
+
+
+
+
+
Диференціальна психологія
+
+
немає потреби
+
+
+
Педагогічна психологія
+
+
немає потреби
+
+
+
Соціальна психологія
+
+
немає потреби
+
+
+
Вікова психологія
+
+
немає потреби
+
+
+
Основи кліничної психології
+
+
немає потреби
+
+
+
Основи патопсихології
+
+
немає потреби
+
+
+
Психодіагностика
+
+
+
+
+
+
Історія психології
+
+
немає потреби
+
+
+
Політична психологія
+
+
немає потреби
+
+
+
Юридична психологія
+
+
немає потреби
+
+
+
Основи психокорекції
+
+
+
+
+
+
Методичні та теоретичні проблеми психології
+
+
немає потреби
+
+
+
Основи психологічного консультування
+
+
+
+
+
+
Порівняльна психологія
+
+
немає потреби
+
+
+
Сучасні теорії глибинної психології
+
+
немає потреби
+
+
+
Методика викладання психології
+
+
немає потреби
+
+
+
Психологіч. служба в системі освіти
+
+
немає потреби
+
+
+
Арт-терапія
+
+
+
+
+
+
Основи дефектології
+
+
немає потреби
+
+
+
Психологія управління
+
+
немає потреби
+
+
+
Практикум з групової психокорекції
+
+
+
+
+
+
Демографія
+
+
немає потреби
+
+
+
Основи кадрової та профорієнтаційної роботи на морському транспорті
+
+
немає потреби
+
+
+
Психологія праці та інженерна психологія
+
+
немає потреби
+
+
+
Комунікативна психологія та конфліктологія морегосподарчої галузі
+
+
немає потреби
+
+
+
Кризова психологія та консультування працівників морського транспорту
+
+
немає потреби
+
+
+
Психологія бізнесу PR та реклами
+
+
немає потреби
+
+
+
Реабілітаційна психологія працівників морського транспорту
+
+
немає потреби
+
+
+
Чиники успішного працевлаштування в морегосподарській галузі
+
+
немає потреби
+
+
+
Психологія сексуальності
+
+
немає потреби
+
+
+
Сімейна психологія
+
+
немає потреби
+
+
+
Психологія особистості та особистісного розвитку
+
+
немає потреби
+
+
+
Основи сексології та патосексології
+
+
немає потреби
+
+
+
Тактика поведінки медпрацівників
+
+
немає потреби
+
+
+
Психосоматика та соматопсихіка
+
+
немає потреби
+
+
+
Психометрія
+
+
немає потреби
+
+
+
Дитяча та підліткова психологія
+
+
немає потреби
+
+
+
Соціальна педагогіка
+
+
немає потреби
+
+
+
Психологія релігійної толерантності на морському транспорті
+
+
немає потреби
+
+
+
Психологія субординації на морському транспорті
+
+
немає потреби
+
+
+
Культура спілкування на морському транспорті (корпоративна культура)
+
+
немає потреби
+
+
+

5. Інформаційне забезпечення

Інформація

про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін
зі спеціальності "Право" 
рівень - магістр

1. Освітня програма

2. Навчальний план

3. Пояснювальна записка до навчального плану

4. Інформація про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність ("+", "-" або немає потреби)
навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Філософія права
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Цивільний захист
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Правові системи світу
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Методи правових досліджень в морегосподарському комплексі
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Охорона праці в галузі
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Цивільне право країн ЄС
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Транспортні операції
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Міжнародне морське право та морське право країн ЄС
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Приватне право внутрішнього судноплавства країн ЄС
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Ділова іноземна мова та мова наукового спілкування
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Морські порти як логістичні центри
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Правове регулювання портової діяльності
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Міжнародно-правові норми безпеки судноплавства
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Морське страхування
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Правове регулювання морської логістики
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Правове регулювання експедиторської, агентської та сюрвейєрської діяльності
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Особливості кваліфікації правопорушень на морському транспорті
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Правове регулювання митної діяльності
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби

5. Інформаційне забезпечення

Сторінка 1 із 2

Об'яви

Новини

Освітні портали

Корисні посилання

Наверх