1. Проектний аналіз Метою викладання навчальної дисципліни «Проектний аналіз» є оволодіння студентами теоретичними знаннями і практичними навичками для обгрунтування…

 2. Управління розвитком підприємств морського транспорту Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння студентами суттю, змістом і структурою системи управління розвитком підприємств морського…

 3. Управління проектами Метою викладання навчальної дисципліни «Управління проектами» є формування знань про методи, техніці та інструментарії управління проектами.…

 4. Вища та прикладна математика Мета: формування у студентів базових математичних знань для вирішення завдань у професійній діяльності, вмінь аналітичного мислення та мате­матичного…

 5. Основи теорії систем і системного аналізу Мета: формування у майбутніх менеджерів базових теоретичних знань для розв’язування задач у професійній діяльності, вмінь системного мислення,…

 6. Економічна кібернетика Мета: формування у майбутніх менеджерів базових економіко-математичних знань для розв’язування задач у професійній діяльності, вмінь аналітичного…

 7. Інформаційні системи і технології Мета дисципліни: формування  у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на…

 8. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією Мета дисципліни: формування у майбутніх менеджерів знань і навичок щодо сучасних інформаційних систем і технологій, їх раціонального використання, а…

 9. Економетрика Мета дисципліни: формування системи знань з методології та інструментарію побудови і використання різних типів економетричних моделей.…

 10. Інформаційні системи в менеджменті Метою дисципліни є оволодіння студентами основами функціонування системи „Ніксдорф Дельта” та отримання практичного досвіду застосування теоретичних…

 11. Політична економія Мета вивчення дисципліни - формування глибоких знань про економічну систему суспільства, закони її функціонування і розвитку для розуміння факторів…

 12. Історія економіки та економічної думки Метою вивчення курсу є забезпечення оволодіння студентами знань з історії становлення та розвитку суспільного виробництва, а також історичного…

 13. Макроекономіка Метою навчальної дисципліни є формування системи знань з теоретичної макроекономіці, які відображають сукупні результати економічної діяльності…

 14. Мікроекономіка Метою вивчення навчальної дисципліни є формування системи знань з теорії поведінки споживача, теорії підприємства і ринкових структур, ринку факторів…

 15. Біржова та банківська діяльність

 16. Комерційне підприємництво

 17. Організація біржової діяльності

 18. Економіка і бізнес

Наверх