• Одними з основних напрямків досліджень (наукова школа проф. Дубровського М.П.) є інноваційні розробки та вдосконалені конструкторсько-технологічні рішення портових і морських гідротехнічних споруд (причальні, огороджувальні, берегозахисні), а також нові кінематичні методи розрахунку взаємодії систем «споруда - ґрунтова середовище».
 • Крупномасштабні лабораторні дослідження взаємодії шпунтових паль з ґрунтовим середовищем для підвищення надійності і безпеки гідротехнічних об’єктів в береговій та шельфовій зонах України;
 • Технічні та екологічні проблеми будівництва у прибережній зоні моря;
 • Удосконалення методів розрахунку портових гідротехнічних споруд, взаємодіючих з ґрунтовим середовищем;
 • Удосконалення методів підвищення надійності і безпеки технічної експлуатації гідротехнічних споруд з використанням сучасних геотекстильних матеріалів;
 • Конструкторсько-технологічні рішення пальових основ при створенні та експлуатації глибоководних портових та шельфових споруд;
 • Дослідження тиску ґрунту на стінки, що екрановані палями.
 • У складі лабораторного комплексу кафедри 3 навчальних та наукових лабораторії: морських портів, механіки ґрунтів (геотехніки), технічної експлуатації портових споруд. Дослідження проводяться на моделях споруд в хвильових і ґрунтових лотках. Для виконання чисельного моделювання роботи споруд кафедра використовує сучасні програмні комплекси (Plaxis, Lira та ін).

Навчально-методична робота кафедри включає:

 • розробку та поновлення варіативних частин освітньо-кваліфікаційних характеристик бакалавра напряму підготовки «Будівництво», спеціаліста і магістра за спеціальністю «Гідротехнічне будівництво»; освітньо-професійних програм бакалавра напряму підготовки «Будівництво», спеціаліста і магістра за спеціальністю «Гідротехнічне будівництво».
 • розробку і вдосконалення робочих навчальних програм з дисциплін кафедри, внесення до них змін відповідно до змін чинного законодавства та рекомендацій Міністерства освіти і науки, України і ОНМУ;
 • розробку підручників, навчальних посібників та методичних вказівок з усіх навчальних дисциплін кафедри;
 • впровадження елементів дистанційного навчання, електронні варіанти навчально-методичного забезпечення з кожної навчальної дисципліни
 • розробку тестових завдань для вступних випробувань при прийомі на навчання на спеціальність «Гідротехнічне будівництво» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» і «магістр»;
 • впровадження сучасних технологій навчання та інноваційних підходів викладачами кафедри;
 • контроль за дотриманням графіку проведення консультацій, індивідуальної роботи з викладачами кафедр;
 • взаємовідвідування занять;
 • підготовку викладачами комплексних контрольних робіт з метою визначення рівня залишкових знань студентів;
 • підготовку індивідуальних планів роботи викладачів кафедри та їх затвердження.
  Організаційно-методична робота кафедри включає:
 • розробку графіків стажування викладачів у науководослідних установах морської галузі та ВНЗ;
 • розробку графіків взаємних відвідувань поточних занять викладачами кафедр;
 • участь представників кафедри у засіданнях вченої ради ОНМУ і вченої ради факультету воднотранспортних та шельфових споруд;
 • участь представників кафедри у засіданнях конференції трудового колективу ОНМУ;
 • участь представників кафедри у засіданнях науково-методичної комісії ФВТШС і ОНМУ;
 • розподіл начального навантаження викладачів кафедри;
 • участь у Всеукраїнських студентських науково-практичних конференцій;
 • організацію роботи по вихованню студентів.

Історія кафедри «Морські і річкові порти, водні шляхи та їх технічна експлуатація» бере початок у 1918 р., коли при будівельному факультеті Одеського політехнічного інституту була заснована кафедра портобудівництва і гідротехнічних споруд. Нею керував відомий фахівець у сфері гідротехнічного будівництва, випускник Санкт-Петербурзького інституту інженерів шляхів сполучення, проф. Б. М. Кандиба.

Під час реорганізації системи вищої освіти у 1930 р. на базі Одеського політехнічного інституту було створено кілька відомчих вищих навчальних закладів, зокрема й Одеський інститут інженерів водного транспорту з гідротехнічним факультетом. Провідну кафедру — водних шляхів і портів — очолив автор низки книг, присвячених морським портам, проф. О. Т. Федоров. Вже в 1933 р. гідротехнічний факультет Одеський інститут інженерів водного транспорту був переведений до Ленінграда, де об’єднаний з відповідним структурним підрозділом Ленінградського інституту інженерів водного транспорту. Незважаючи на це, кафедра водних шляхів і портів продовжувала функціонувати у складі експлуатаційного факультету Одеського Водного. У передвоєнні роки нею завідував доц. Н. О. Тарапанов.

У 1945 р. після закінчення Великої Вітчизняної війни у складі Одеського інституту інженерів морського флоту був відновлений гідротехнічний факультет, а разом із ним — його провідна кафедра морських портів. Її викладачі спочатку викладали всі дисципліни гідротехнічної спеціальності.

Організатором і першим завідувачем кафедри став проф. Ф. П. Винокуров — знаний фахівець у сфері гідротехнічного будівництва, гідравліки та гідрології моря. Він також приділяв велику увагу навчально-методичному оснащенню, заснував школу нелінійної механіки ґрунтів.

У 1948 р. Ф. П. Винокуров переїхав до Білорусі, де очолив Мінський політехнічний інститут. Він був дійсним членом Білоруської академії наук, Академії будівництва й архітектури СРСР, автором 250 наукових праць.

Того ж року загальна кафедра морських портів гідротехнічного факультету була розділена на три спеціальні та виокремилася у кафедру за назвою «Водні шляхи й порти». Протягом трьох років її очолював колишній головний інженер ЧорноморНДІпроекту, к. т. н., доц. Р. І. Гінсбарг. У науковому доробку цього вченого було 40 друкованих праць, присвячених будівництву, ремонту й експлуатації гідротехнічних споруд, зокрема й відома книга «Попередження аварій причальних споруд».

З 1951 до 1956 р. завідувачем кафедри працював к. т. н., доц. П. А. Воронов. Цей знаний учений, випускник Московського інституту інженерів транспорту, пройшов шлях від інженера до головного інженера Головпівнічморшляху, а за будівництво морських портів і водних шляхів Півночі нагороджений знаком «Почесний полярник».

Упродовж 1956–1965 рр. кафедрою завідував Р. В. Лубенов. До роботи в ОІІМФі він працював на посаді головного інженера в Одеському порту (1945–1950), де керував відновленням 11 причалів, рейдового молу, хвилелому, багатьох берегових будинків і споруд.

Протягом 1965–1977 рр. посаду завідувача кафедри обіймав д. т. н., проф. Ф. М. Шихієв — відомий вчений у сфері механіки ґрунтів, автор оригінальної праці, присвяченої кінематичній теорії тиску ґрунтів на гнучкі і тверді огородження.

З 1977 до 2000 р. діяльністю кафедри керував д. т. н., проф. П. І. Яковлєв. Знаний фахівець у сфері взаємодії гідротехнічних споруд із ґрунтовим середовищем. Випускник гідротехнічного факультету ОІІМФу, він понад 45 років пропрацював у цьому виші, пройшовши шлях від асистента до професора.

У 1993 р. кафедра отримала нову назву — «Морські і річкові порти, водні шляхи та їх технічна експлуатація». З 2000 р. її очолює д. т. н., проф. М. П. Дубровський.

Структура і динаміка розвитку кафедри визначається вимогами сучасного ринку праці в Україні. Кафедра «Морські і річкові порти, водні шляхи та їх технічна експлуатація» є випускаючою за спеціальностями 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології».

Основними напрямами професійної діяльності кафедри є: навчальна, наукова, методична, організаційна та виховна робота, що здійснюється у процесі викладання навчальних дисциплін, передбачених освітньо-професійними програмами підготовки фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів, навчальними планами університету та повсякденній діяльності кафедри.

Науково-педагогічний колектив кафедри здійснює викладання прикладних дисциплін на факультеті воднотранспортних та шельфових споруд, факультеті транспортних технологій та систем, факультеті портового інжинірингу.

З метою проведення наукової роботи з студентами діє науковий студентський гурток по дисциплінам, які викладаються на кафедрі тобто: дослідження проблемних питань у гідротехнічному та цивільному будівництві, шляхом їх обговорення та винесення пропозицій щодо подальшого вдосконалення в зазначених галузях.

Основною формою роботи гуртка є проведення круглих столів, засідань та дискусійне обговорення доповідей студентів, написання наукових статей та участь студентів у науково - практичних конференціях та семінарах.

Учасники наукового гуртка також беруть участь у студентській науково – технічній конференції ОНМУ.

Студенти приймають участь у студентських конференціях ОНМУ.

Науково-педагогічний склад кафедри приймає активну участь у науково-дослідної роботи кафедри, а також в ініціативних дослідженнях особистих наукових інтересів.

Кафедра має загальновизнаний авторитет у вітчизняній і зарубіжній морській гідротехнічній і будівельній галузі, закладений провідними вченими-гідротехніками, професорами Шихиєвим Ф.М. і Яковлевим П.І. В даний час завідувач кафедри д.т.н., проф. Дубровський М.П. є зовнішнім експертом Європейської Комісії (з 2016 р.) по воднотранспортним проектам (програма Горизонт 2020) - перший і поки єдиний експерт - представник України в цій загальноєвропейській програмі. Активний розвиток інноваційних технологічних підходів в портовому і морському будівництві (понад 50 патентів і авторських свідоцтв на винаходи, понад 300 наукових публікацій в авторитетних видавництвах) зумовило обрання в 2017 році проф. Дубровського М.П. до Ради Директорів авторитетної міжнародної організації International Press-In Association (штаб-квартира в Токіо).

Кафедра регулярно залучається найбільшими портами України до серйозних науково-технічних досліджень і конструкторсько-технологічним розробкам: виконані роботи по створенню стратегії розвитку Одеського морського торгівельного порту, розроблена стратегія розвитку причального фронту Морського торгівельного порту Южний, проведено консалтинг щодо гідротехнічних об'єктів портів Чорноморськ, Миколаїв, Маріуполь та ін. (мається актуальне Визнання Регістру Судноплавства України). Співробітники кафедри є членами Міжнародного та Українського товариства з механіки ґрунтів і геотехніки, беруть участь в розробці сучасної нормативної бази (в даний час - ДБН В.2.1-10-201X «Основи и фундаменти будівель та споруд»); запрошені в редакційні колегії значних зарубіжних і вітчизняних науково-технічних журналів з високим impact-factor.

З 2002 р. і по теперішній час кафедра бере активну участь у важливих міжнародних дослідницьких та наукових проектах як в рамках програм Європейської Комісії, так і по лінії організації Центрально-Європейська Ініціатива (координатор і керівник проектів від України - зав. кафедрою, проф. Дубровський М .П.).

Кафедра «Морські і річкові порти, водні шляхи та їх технічна експлуатація» ОНМУ ефективно співпрацює з низькою наукових, науково-дослідних та виробничих установ, таких як ЧорноморНДІпроект, Чорноморгидробуд, Стікон, ТІС Гідротехніка та інш. В процесі співпраці розглядається ряд цікавих й актуальних питань, що в першу чергу пов’язані з гідротехнічним, промисловим та цивільним будівництвом, спорудами на континентальному шельфі. Результатом цієї співпраці є наукові роботи, які друкуються в наукових збірках, матеріалах науково-практичних конференцій, тощо.

Науково-педагогічними працівниками кафедри систематично здійснюються заходи організаційного, наукового та навчально-методичного спрямування, щодо покращення та удосконалення міжкафедральних зв’язків як в середині університету, так й зі спорідненими кафедрами інших ВНЗ.

До основних навчальних дисциплін, які викладаються співробітниками кафедри відносяться: «Морські і річкові порти», «Шельфові та позапортові споруди», «Споруди континентального шельфу», «Високотехнологічні поза берегові споруди», «Технологія будівництва воднотранспортних споруд», «Реконструкція портових споруд», «Технічна експлуатація портових споруд», «Механіка ґрунтів, основи і фундаменти», «Надійність гідротехнічних споруд», «Морські канали», «Гідроелектростанції», «Метрологія та стандартизація», «Кошторисна справа в будівництві», «Основи наукових досліджень», «Наукові дослідження і експеримент», «Підводні споруди на морському шельфі», «Споруди підводних комунікацій», «Вступ до будівельної справи», «Теплогазопостачання та вентиляція», «Гідротехнічні споруди». Крім того, викладачі читають курси «Облаштування і устаткування портів» на факультеті транспортних технологій і систем та «Морські порти» на факультеті портового інжинірингу ОНМУ.

Науковий потенціал кафедри представлений 10 працівниками, 3 з яких захистили дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук (в т.ч. дійсні члени Транспортної академії України, Академії будівництва України, Міжнародної академії наук екології, безпеки людини і природи), 4 - захистили дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, 3 співробітника мають вчені звання доцента; в даний час 5 аспірантів і здобувачів кафедри працюють над кандидатськими дисертаціями.

Завідувач кафедри «Морські і річкові порти, водні шляхи та їх технічна експлуатація»

Дубровський 
Михайло Павлович
 

професор, доктор технічних наук

 

Режим роботи кафедри «Морські і річкові порти, водні шляхи та їх технічна експлуатація»

понеділок – п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти кафедри «Морські і річкові порти, водні шляхи та їх технічна експлуатація»

Адреса: 65029, г. Одесса, ул. Мечникова, 34, каб. , ОНМУ

Телефон: +38(048)728- .

Упродовж багатьох років співробітники кафедри ІКВД проводили науково-дослідну роботу у сфері морського гідротехнічного і воднотранспортного будівництва за такими напрямами: забезпечення навігаційних габаритів суднового ходу на ріках; розробка нових типів мало-габаритних нафтозбірних пристроїв; практичне використання хвилеєнергетичних установок; напружено-деформований стан залізобетонних елементів гідротехнічних споруд; гідрологічне обґрунтування ремонтних заходів на каналі «Прірва» в гирлі ріки Дунай; робота гідравлічного та пневматичного хвилеломів на експериментальній та справжній моделях; вивчення проблеми Дніпро-Бузького лиману; забезпечення довговічної експлуатації гідротехнічних споруд із впровадженням захисних синтетичних смол; створення плавучих якірних систем; розробка методів утилізації хвильової енергії з виробничим використанням в умовах портів Одеси, Южного й Іллічівська.

Зараз науковці кафедри досліджують наступні науково-дослідні теми:

 • вплив мікроклімату на надійність залізобетонних споруд (к. т. н., доц. М. В. Адамчук);
 • гідрологічне забезпечення судноплавства гирлових рік на прикладі нижньої частини ріки Дунай (к. геогр. н., доц. Г.М. Андреєвська);
 • аналіз напружено-деформованого стану залізобетонних конструкцій (к. т. н., доц. Д. І. Безушко, к. т. н., доц. В. І. Шеховцов);
 • вирішення нелінійних задач механіки бетону та залізобетону методом скінченних елементів (к. т. н., доц. І. М.Мироненко);
 • вплив хвиль і течій на споруди укісного типу (к. т. н., доц. В.М. Савенков);
 • вивчення дії хвиль на донний трубопровід (к. т. н., доц. К.Ю. Федорова).

Кафедра «Інженерні конструкції та водні дослідження» - сформована на базі трьох кафедр - в 1996 році на базі кафедр: «Будівельне виробництво та інженерні конструкції" (очолював професор Нікеров Павло Степанович) і "Гідравліка і водні дослідження" (очолював доцент Тюрін Олександр Петрович). У 2012 році до складу кафедри ІКВД увійшла кафедра «Інженерної і комп’ютерної графіки», яку очолювала д.пед.наук, проф. М.Ф. Юсупова. Кожна з них має багату історію становлення та розвитку.

Науково-педагогічний колектив кафедри здійснює викладання дисциплін на факультеті воднотранспортних та шельфових споруд, факультеті транспортних технологій та систем, кораблебудівельному факультеті, судномеханічному факультеті, факультеті портового інженірінгу.

Основними напрямами професійної діяльності кафедри є: навчальна, наукова, методична, організаційна та виховна робота, що здійснюються у процесі викладання навчальних дисциплін, передбачених освітньо-професійними програмами підготовки фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів, навчальними планами університету та повсякденній діяльності кафедри.

Навчальною базою кафедри є 5 спеціалізованих лабораторій: «Гідравліки та водних досліджень», «Будівельного матеріалознавства», «Системи автоматизованого проектування», «Графічне проектування в САПР» і «Океанології». У 2011 році було обладнано і введено в дію кабінет «Інженерної геології і гідрології», а в 2013 році кабінет «Інженерної геодезії».

Для студентів факультету викладачі кафедри читають такі дисципліни: «Інженерна геодезія», «Гідравліка», «Будівельне матеріалознавство», «Архітектура будинків і споруд», «Виробнича база будівництва», «Інженерна геологія», «Гідрологія», «Будівельні конструкції», «Залізобетонні конструкції», «Технічна механіка рідини й газу», «Планування міст», «Технологія будівельного виробництва», «Водопостачання і водовідведення», «Інженерні вишукування», «САПР у будівництві», «Будівельна техніка», «Сейсмостійкість споруд», «Екологія портів і акваторій», «Внутрішні водні шляхи», «Організація, планування й управління будівництвом», «Конструкції гідротехнічних споруд», «Інформаційні технології розрахунку гідротехнічних споруд».

Завідуючий кафедрою «Інженерні конструкції та водні дослідження»

Безушко
Денис Іванович
 

кандидат технічних наук, доцент

 

Режим роботи кафедри «Інженерні конструкції та водні дослідження»

понеділок – п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти кафедри «Інженерні конструкції та водні дослідження»

Адреса: 65029, м. Одесса, ул. Мечникова, 34

Телефон: + 38 (048)

Наверх